ป่ายฟุ่งผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแท้ไม่มีสารพิษและอาการ

ข้างเคียงจึงปลอดภัยต่อการบริโภค ทั้งนี้หากใครมีอาการต่าง ๆ
อาทิ ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดท้องประจำเดือน บำรุงโลหิต
ฮอร์โมนไม่สมดุล มีสิวหรือฝ้าเลือด ก็สามารถรับประทานป่ายฟุ่งได้
โดยให้รับประทานครั้งละ 25 เม็ดลูกกลอน เช้า-เย็น ก่อนอาหาร
30 นาที และให้เว้นรับประทานช่วงที่มีประจำเดือน หากรับประทาน
เพื่อตั้งครรภ์แนะนำให้รับประทานติดต่อกัน 4-6 เดือน

สำหรับการรับประทานป่ายฟุ่ง ยังมีข้อแนะนำว่า หาก

รับประทานเพื่อตั้งครรภ์ติดต่อกันแล้วถึงช่วงที่ต้องมีประจำเดือน
แต่ประจำเดือนไม่มา แนะนำให้ซื้อที่ตรวจครรภ์มาลองตรวจ
หากตั้งครรภ์สามารถหยุดรับประทานยาได้ทันที แต่ถ้ายังไม่ตรวจ
พบการตั้งครรภ์ ก็สามารถรับประทานยาต่อไปได้ตามปกติ

ป่ายฟุ่งผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแท้ไม่มีสารพิษและอาการข้างเคียงจึง

ปลอดภัยต่อการบริโภค ทั้งนี้หากใครมีอาการต่าง ๆ อาทิ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
ปวดท้องประจำเดือน บำรุงโลหิต ฮอร์โมนไม่สมดุล มีสิวหรือฝ้าเลือด ก็สามารถ
รับประทานป่ายฟุ่งได้ โดยให้รับประทานครั้งละ 25 เม็ด เช้า-เย็น ก่อนอาหาร
30 นาที และให้เว้นรับประทานช่วงที่มีประจำเดือน หากรับประทานเพื่อตั้งครรภ์
แนะนำให้รับประทานติดต่อกัน 4-6 เดือน

สำหรับการรับประทานป่ายฟุ่ง ยังมีข้อแนะนำว่า หากรับประทานเพื่อ

ตั้งครรภ์ติดต่อกันแล้วถึงช่วงที่ต้องมีประจำเดือนแต่ประจำเดือนไม่มา แนะนำ
ให้ซื้อที่ตรวจครรภ์มาลองตรวจ หากตั้งครรภ์สามารถหยุดรับประทานยาได้
ทันที แต่ถ้ายังไม่ตรวจพบการตั้งครรภ์ ก็สามารถรับประทานยาต่อไปได้
ตามปกติ