ป่ายฟุ่งเป็นยาที่มีสรรพคุณในการบำรุงเลือด ซึ่งผลจากการบำรุงเลือดของป่ายฟุ่งก็คือ เมื่อเลือดดี ผิวพรรณก็จะดีและเจริญอาหาร ยาป่ายฟุ่งไม่ได้ทำให้อ้วน ทว่าเนื่องจาก

เลือดลมในร่างกายดีจึงทำให้เจริญอาหาร นอกจากนี้เมื่อเลือดดี มดลูกอุ่น เลือดก็จะไปเลี้ยงได้ดี ซึ่งเป็นผลที่ทำให้ผู้หญิงพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ จึงมีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า
ยาป่ายฟุ่งทำให้มีลูกง่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อต่อกันมายาวนานตั้งแต่ยุคของพระสนมในวังหลวงที่ต้องการมีลูก พวกนางจึงพยายามบำรุงตัวเองให้มีลูกด้วยการใช้ยาป่ายฟุ่งมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ

ป่ายฟุ่งเป็นยาที่มีสรรพคุณในการบำรุงเลือด ซึ่งผลจากการบำรุงเลือด

ของป่ายฟุ่งก็คือ เมื่อเลือดดี ผิวพรรณก็จะดีและเจริญอาหาร ยาป่ายฟุ่ง
ไม่ได้ทำให้อ้วน ทว่าเนื่องจากเลือดลมในร่างกายดีจึงทำให้เจริญอาหาร
นอกจากนี้เมื่อเลือดดี มดลูกอุ่น เลือดก็จะไปเลี้ยงได้ดี ซึ่งเป็นผลที่ทำให้ผู้หญิง
พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ จึงมีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ยาป่ายฟุ่งทำให้มี
ลูกง่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อต่อกันมายาวนานตั้งแต่ยุคของพระสนมในวังหลวงที่
ต้องการมีลูก พวกนางจึงพยายามบำรุงตัวเองให้มีลูกด้วยการใช้ยาป่ายฟุ่ง
มาตั้งแต่สมัยโบราณ